De loongerelateerde uitkering is een tijdelijke uitkering. U krijgt deze uitkering meestal nadat u twee jaar arbeidsongeschikt bent geweest. Er wordt gekeken naar het loon dat u verdiende voor u ziek werd en naar het loon dat u nu verdiend.

Voorwaarden loongerelateerde WGA-uitkering

Om voor een loongerelateerde WGA-uitkering in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft de wachttijd van 104 weken doorlopen;
 • u bent tussen de 35-100 % arbeidsongeschikt;
 • u bent niet duurzaam arbeidsongeschikt;
 • u voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Dit wil zeggen dat u van de afgelopen 36 weken tenminste 26 weken heeft gewerkt voor uw eerste ziektedag.

 

 De wekeneis voor de WGA-uitkering

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WGA-uitkering is dat u voldoet aan de wekeneis. U moet in de afgelopen 36 weken die voorafgaan aan uw eerste ziektedag tenminste minimaal 26 weken hebben gewerkt. Het UWV houdt rekening met de navolgende feiten:

 • Indien u geen werkzaamheden heft verricht vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid of vanwege onbetaald verlof, dan worden deze weken opgeteld bij de periode van 36 weken.
 • Voor de wekeneis tellen alle weken mee waarin u minimaal 1 uur heeft gewerkt.
 • Had u op de eerste ziektedag recht op een WW-uitkering, dan heeft u na 104 weken recht op een loongerelateerde uitkering. De Werkeloosheidswet hanteert dezelfde wekeneis als de WIA.

 

Hoelang krijgt u de loongerelateerde WGA-uitkering

Heeft u recht op een loongerelateerde uitkering, dan krijgt u deze uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Voor ieder volledig jaar arbeidsverleden, heeft u recht op 1 maand loongerelateerde uitkering. De exacte duur van de uitkering wordt berekend aan de hand van uw arbeidsverleden. Uw arbeidsverleden bestaat uit twee periodes:

 • Het fictieve arbeidsverleden; dat zijn de jaren vanaf het jaar waarin u 18 jaar werd tot en met 1997.
 • Het feitelijke arbeidsverleden; dat zijn de jaren vanaf 1998 tot het jaar waarin uw WGA-uitkering ingaat. Alleen de jaren waarin u minstens 52 dagen loon genoot tellen mee. Het jaar waarin u arbeidsongeschikt werd telt niet mee.

De optelsom van het fictieve- en feitelijke arbeidsverleden vormt uw totale arbeidsverleden.

Wanneer eindigt de loongerelateerde WGA-uitkering

Uw loongerelateerde WGA-uitkering eindigt:

 • op de eerste dag van de maand waarin u de pensioengerechtelijke leeftijd heeft bereikt.
 • wanneer de uitkeringsduur is verstreken.
 • als u langer dan drie maanden in een land verblijft waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uw uitkering.
 • als u gedetineerde wordt.

Hoe verder na uw loongerelateerde WGA-uitkering

Ruim voordat de loongerelateerde WGA-uitkering afloopt ontvangt u van het UWV een brief. In deze brief staat beschreven hoe het verder gaat na uw loongerelateerde WGA-uitkering, of u in aanmerking komt voor een andere WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering.

De hoogte van de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering kan flink veranderen en is afhankelijk van:

 • uw mate van arbeidsongeschiktheid;
 • wat u nog kunt verdienen volgens de arbeidsdeskundige;
 • hoeveel u nog verdient.

Indien u alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt, komt u in aanmerking voor een IVA-uitkering. Als u niet in aanmerking kunt komen voor een WGA-vervolguitkering, kunt u een beroep doen op de bijstand.

Uw aanvraag voor een WIA-uitkering/loongerelateerde WGA-uitkering afgewezen

Indien uw aanvraag voor een WIA-uitkering wordt afgewezen, u het met het gestelde arbeidsongeschiktheidspercentage of de gestelde beperkingen van het UWV niet eens bent, heeft u het recht om binnen zes weken na datum dagtekening beslissing in bezwaar te gaan tegen deze beslissing. Onze juristen gaan graag voor u in bezwaar bij het UWV.

 

 

Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist