Alles wat u moet weten voor bezwaar aantekenen

Als u het met het besluit van het UWV niet eens bent, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na datum dagtekening besluit, bezwaar laten aantekenen door onze juristen. U dient er rekening mee te houden dat de termijn om bezwaar aan te tekenen een wettelijke termijn is. Nadat de termijn van zes weken is verstreken, is het besluit definitief geworden. Hetgeen betekent dat u hiertegen geen rechtsmiddelen meer kunt aanwenden.

Doel bezwaarprocedure

De doelstelling van het bezwaarprocedure is een volledige heroverweging van het bestreden besluit. De afdeling bezwaar en beroep controleert of de primaire afdeling en bij medische zaken de primaire verzekeringsarts en arbeidsdeskundige hun werk goed hebben gedaan. Nieuwe feiten en omstandigheden mogen niet te ver van de toetsdatum verwijderd zijn. Als dit namelijk wel het geval is dan maken deze nieuwe feiten geen deel uit van de heroverweging in bezwaar.

Bezwaar aantekenenBezwaarschrift

In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het met het bestreden besluit van de uitkeringsinstantie niet eens bent. U verdient aanbeveling om uw gronden van bezwaar nader te onderbouwen middels overtuigend bewijs, bijvoorbeeld aan de hand van stukken van uw behandeld medische sector.

Hoorzitting

Indien u ervoor heeft gekozen om te worden hoorzittinggehoord tijdens de hoorzitting, wordt u door het UWV per brief uitgenodigd voor de hoorzitting. Op de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om het bezwaarschrift nader toe te lichten en kan het UWV eventueel vragen aan u stellen. Indien het gaat om een medische zaak dan neemt de bezwaarverzekeringsarts meestal ook deel aan de hoorzitting. Hij kan ook vragen aan u stellen of u lichamelijk onderzoeken indienen daar aanleiding voor bestaat. De bevindingen en waarnemingen van de bezwaarverzekeringsarts tijdens de hoorzitting maken deel uit van de heroverweging in bezwaar. Van de hoorzitting wordt verslag gemaakt.

Beslissing op bezwaar

Binnen een paar weken na de hoorzitting ontvangt u de beslissing op het ingestelde bezwaar.

Indien het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard is de procedure klaar omdat dan uw rechtsbelang is behaald. Het UWV kan uw bezwaar ook niet-ontvankelijk of ongegrond verklaren. Als dit het geval is dan kunt u tegen dit besluit beroep aantekenen bij de bevoegde rechtbank.

 

Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist