Als na de eerstejaars Ziektewetbeoordeling van de arbeidsongeschikte zonder werkgever de Ziektewetuitkering is beëindigd en verzekerde zich vervolgens opnieuw ziek meldt, kan het gaan om de volgende situaties:

  1. Een nieuwe ziekmelding binnen 4 weken zonder werkhervatting

De maatstaf voor het recht op ziekengeld is gebaseerd op de bij de Ziektewetbeoordeling geduide functies. Als u geschikt bent voor minimaal een van de geduide functies, is er geen recht op ziekengeld. Bent u voor alle geduide functies ongeschikt dan is er recht op ziekengeld.

  1. Een nieuwe ziekmelding binnen 4 weken met tussentijdse werkhervatting

In deze situatie is de maatstaf de laatstelijk feitelijk verrichte arbeid als u dat werk tenminste een week heeft gedaan. Beoordeeld wordt dan of u ongeschikt bent voor dat werk. Is dat het geval dan heeft u in principe recht op ziekengeld. Omdat u zich binnen 4 weken na de geschikt verklaring heeft ziek gemeld, wordt de arbeidsongeschiktheidsperiode voor deze ziekmelding ook meegeteld om het resterende recht op ziekengeld vast te stellen. Omdat u op dat moment meer dan 52 weken ziekengeld heeft ontvangen, moet ook worden beoordeeld of u met algemeen geaccepteerde arbeid meer dan 65% van het maatmaninkomen kunt verdienen. Is dat minder dan 65% ontvangt u weer ziekengeld tot maximaal 104 weken. Is de resterende verdiencapaciteit meer dan 65% dan wordt het ziekengeld beëindigd.

  1. Een nieuwe ziekmelding na 4 weken

Bij een nieuwe ziekmelding na 4 weken is er geen sprake van een samentelling. Bij werkhervatting is dan de maatstaf de laatstelijk feitelijk verrichte arbeid als u dat werk tenminste een week heeft gedaan. Zonder werkhervatting is de maatstaf gebaseerd op de bij de eerstejaars Ziektewetbeoordeling geduide functies.

Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist