Als u de wachttijd van 104 weken hebt doorlopen en u meer dan 35 % arbeidsongeschikt bent maakt u aanspraak op een WIA-uitkering. De mate waarin u arbeidsongeschikt bent wordt uitgedrukt in een percentage. Het UWV toetst de mate van uw arbeidsongeschiktheid aan de hand van uw theoretische verdiencapaciteit en de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Er wordt gekeken welk inkomen u nog kunt verdienen ondanks dat u mogelijk arbeidsongeschikt bent; dit in vergelijking met het inkomen voordat u ziek werd.

WIA-UitkeringNadat het UWV uw WIA-aanvraag heeft ontvangen wordt u meestal opgeroepen op het spreekuur bij de verzekeringsarts. Aan de hand van uw dossier en hetgeen de verzekeringsarts constateert op het spreekuur schrijft de verzekeringsarts een medische rapportage en stelt de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op. Hierna gaat uw dossier naar de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige stelt uw mate van arbeidsongeschiktheid vast uitgedrukt in een percentage. De arbeidsdeskundige stelt vast dat u niet in staat bent om de maatgevende arbeid (dat is het werk dat u deed voordat u arbeidsongeschikt werd) niet kunt uitvoeren en raadpleegt het CBBS-systeem om te kijken welke functies u wel kunt uitvoeren, ondanks uw beperkingen. Deze voorgestelde functies wordt de gangbare arbeid genoemd. Hierna stelt de primaire afdeling het besluit samen waarin staat vermeld of u wel of niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.


De wet WIA kent twee soorten uitkeringen:

  • De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA-uitkering);
  • de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA-uitkering).

Als u in aanmerking komt voor een WGA-uitkering, dan kunt u te maken krijgen met drie verschillende WGA-uitkeringen:

  1. De loongerelateerde WGA-uitkering;
  2. de WGA-loonaanvullingsuitkering;
  3. de WGA-vervolguitkering.

Uw aanvraag voor een WIA-uitkering/WGA-uitkering afgewezen

Indien uw aanvraag voor een WIA-uitkering wordt afgewezen, u het met het gestelde arbeidsongeschiktheidspercentage of de gestelde beperkingen van het UWV niet eens bent, heeft u het recht om binnen zes weken na datum dagtekening beslissing in bezwaar te gaan tegen deze beslissing. Onze juristen gaan graag voor u in bezwaar bij het UWV.

Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist