Wat u moet weten over voorlopige voorziening

Bij uitkeringskwesties zijn er twee procedures die een belangrijke rol spelen, namelijk: bezwaar en beroep. Als u het niet eens bent met een besluit van het UWV dan kunt u middels deze rechtsmiddelen het besluit aanvechten. Deze procedures kunnen veel tijd in beslag nemen. Bovendien heeft het instellen van bezwaar of beroep geen schorsende werking. Hetgeen betekent dat het besluit gewoon van kracht blijft, ook al heeft u bezwaar of beroep ingesteld.

Een bezwaar- en beroepsprocedure brengt een aantal nadelen met zich mee:

  • De procedures nemen een lange doorlooptijd.
  • Daardoor geen of lagere uitkering.
  • Onzekerheid.
  • Door het besluit moet u misschien een uitkering terugbetalen maar u heeft daar de financiële middelen niet voor.

Deze nadelen kunnen worden ondervangen door het indienen van een verzoekschrift. In het verzoekschrift vraagt u aan de rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen.

De voorlopige voorziening is een kort geding dat zich afspeelt in het bestuursrecht. In sommige gevallen duurt de bezwaar- en beroepsprocedure veel te lang. De uitkomst van de bezwaar- of beroepsprocedure kan niet worden afgewacht en men wil een beslissing van de rechter. Bij uitkeringskwesties kunt u denken aan een voorschot als voorlopige voorziening of een uitstel van terugbetaling van een uitkering.

Een voorlopige voorziening heeft een voorlopig karakter, is van tijdelijke aard.In de lopende bezwaar- of beroepsprocedure kan bijvoorbeeld blijken dat het voorschotbedrag niet juist was. In dat geval dreigt er een verplichte terugbetaling.

Eisen aan een verzoek tot voorlopige voorziening

Wil men een voorlopige voorziening opstarten, dan moet er zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet een spoedeisend belang aanwezig zijn.
  • U moet reeds een bezwaar- beroeps- of hoger beroepsprocedure hebben opgestart.

 

Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist